Договір публічної оферти про надання послуг

I.D.Clinic - Art of Medicine

Договір публічної оферти про надання послуг

Договір публічної оферти про надання послуг

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «САММІТ ФО СЕРВІСЕС» (надалі «Виконавець»), що належним чином зареєстроване відповідно до законодавства України (ідентифікаційний код юридичної особи 41514621), місцезнаходження: 03058, м. Київ, вул. Лебедєва-Кумача, 7-В, кв. 88, в особі Директора Ал-Дабабсех Іслам Мохаммад, який діє на підставі Статуту, керуючись ст. 633,641 Цивільного кодексу України, пропонує необмеженому колу фізичних осіб, укласти Договір про надання послуг (надалі «Договір») на нижчевикладених умовах:

 

ТЕРМІНИ

Послуги - медичні послуги, які визначені Ліцензією на здійснення медичної практики, яка видана Виконавцю та інші послуги, що надаються Виконавцем в порядку та на умовах, визначених цим Договором за Переліком послуг, що розміщений на Сайті Виконавця та в куточку споживача, а також в інших місцях, передбачених законодавством (надалі – Перелік послуг).

Публічна оферта - пропозиція Виконавця (викладена на Сайті Виконавця), адресована необмеженому колу фізичних осіб укласти даний Договір на визначених умовах.

Cайт Виконавця - веб-сторінка в мережі Інтернет, за адресою https://idclinic.com.ua/, яка є офіційним джерелом інформування Пацієнтів/Представників про Виконавця та Послуги, що ним надаються.

Акцепт - повне, безумовне та беззастережне прийняття Пацієнтом/Представником, умов Публічної оферти, в формі даного Договору. Акцепт здійснюється шляхом оплати Послуг Виконавця або шляхом заповнення, підписання та передачі Пацієнтом/Представником Виконавцю письмової Анкети, примірник якого знаходиться безпосередньо за місцезнаходженням Виконавця.

Виконавець - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «САММІТ ФО СЕРВІС».

Пацієнт (ти) – фізична(ні) особа(би), надання Послуг для якої(ких) замовлено у Виконавця за цим Договором та яка Акцептувала Публічну оферту Виконавця, викладену у цьому Договорі.

Представник* - фізична особа, яка діє від імені та в інтересах Пацієнта на підставі Закону чи в силу домовленості з Пацієнтом, Акцептувала Публічну оферту Виконавця, викладену у цьому Договорі та замовила Послуги для Пацієнта.

 

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

Даний Договір є публічним договором (надалі іменується - Договір), який вважається укладеним між Виконавцем, з однієї сторони, Пацієнтом, з іншої, з моменту Акцепту останнім умов та положень даного Договору.

В порядку та на умовах, визначених цим Договором, Виконавець зобов’язується надати Пацієнту Послуги, а Пацієнт зобов’язується прийняти їх.

Послуги надаються на підставі цього Договору. Діями, що свідчать про згоду дотримуватись умов цього Договору є Акцепт Пацієнтом умов даного Договору.

Виконавець може надавати Послуги, за допомогою мережі Інтернет, телефонної та/або комп’ютерної мережі.

Місцем надання Послуг вважається місцезнаходження Виконавця (Україна, м. Київ, вул. Хорива, буд. 3-А). За домовленістю Сторін, Послуги можуть надаватися за місцезнаходженням Пацієнта.

Послуги надаються протягом часу роботи Виконавця.

 

ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

1. Пацієнт має право:

1.1. Отримати Послуги Виконавця належної якості.

1.2. Отримувати достовірну та повну інформацію про стан здоров'я Пацієнта, у тому числі ознайомлюватись з відповідними медичними документами, що стосуються його здоров'я, які зберігаються у Виконавця.

1.3. Отримувати достовірну та повну інформацію про протипоказання, можливі ускладнення та ризики (в тому числі для життя та здоров’я), прогноз можливого розвитку захворювання при наданні медичних послуг Пацієнту.

1.4. Вимагати заміни Лікуючого лікаря.

1.5. Мати право на таємницю про стан здоров'я Пацієнта, факт звернення за медичною допомогою, діагноз, а також про відомості, одержані при його медичному обстеженні.

 2. Пацієнт зобов’язується:

2.1. Надавати повну та достовірну інформацію та документи, необхідні для ідентифікації Пацієнта в тому числі для заповнення Анкети.

2.2. Неухильно дотримуватись усних чи письмових приписів і рекомендацій лікарів та інших спеціалістів Виконавця.

2.3. Надавати оригінали чи копії документів, що містять інформацію про стан здоров’я Пацієнта, які необхідні Виконавцю для надання йому медичних послуг.

2.4. Оплачувати вартість Послуг в порядку та на умовах, визначених цим Договором.

2.5. До початку надання медичних послуг повідомити Виконавцю весь перелік лікарських засобів, які застосовує Пацієнт, а також про всі відомі хвороби, вади, алергічні чи специфічні реакції на лікарські засоби і продукти харчування та іншу суттєву інформацію про стан здоров’я Пацієнта.

2.6. У разі порушення або неможливості дотримання Пацієнтом плану лікування повідомити про це Виконавця.

2.7. Повідомляти Виконавця про покращення або погіршення самопочуття Пацієнта, появу або зникнення симптомів та іншу інформацію про зміни стану здоров’я Пацієнта протягом строку лікування.

2.8. Негайно повідомляти Виконавця про всі реакції організму, появу будь-яких симптомів та інші зміни в організмі після надання Послуги;

2.9. Отримати замовлені та/або сплачені Послуги в погоджені з Виконавцем час та місці. Якщо час та місце отримання Послуги не погоджено Сторонами, Послуги отримуються в час визначений Виконавцем та за місцем знаходження Виконавця. В будь-якому випадку, Пацієнт зобов’язаний звернутись за Послугою до Виконавця протягом трьох місяців з моменту її замовлення або оплати (вираховується від події, яка настане першою).

2.10. Компенсувати Виконавцю вартість ліків, препаратів, витратних матеріалів, що були завчасно закуплені для надання Послуг Пацієнту у випадку не з’явлення останнім за Послугами та за умови, що їх термін зберігання закінчився, а у Виконавця не було можливості використати їх для надання Послуг іншим пацієнтам або Пацієнт не надав на це згоду.

3. Виконавець має право:

3.1. Залучати третіх осіб для надання Послуг, які мають необхідну кваліфікацію.

3.2. В разі запізнення Пацієнта в односторонньому порядку змінити термін надання Послуг, або відмінити надання таких Послуг.

3.3. Перевіряти надану Пацієнтом/Представником, інформацію, а також виконання Пацієнтом умов Договору.

3.4. Призупинити надання Послуг Пацієнту на період перевірки виконання Пацієнтом/Представником умов Договору, в разі виникнення, або  обґрунтованих сумнівів у належному виконанні, або у порушенні Пацієнтом/Представником умов цього Договору.

3.5. Відмовити Пацієнту у наданні Послуг та припинити дію цього Договору.

3.6. Вимагати від Пацієнта виконання умов цього Договору.

3.7. Проводити акції, надавати знижки, впроваджувати програми лояльності, спеціальні бонусні програми тощо в порядку, передбаченому чинним законодавством України. 3.3.8. Відмовити Пацієнту в наданні послуги без повернення сплачених за цим Договором коштів, та використати закуплені для надання Послуг ліки, препарати, витратні та інші матеріали на власний розсуд, якщо Пацієнт не звернувся за отриманням послуги до Виконавця у строки, встановлені п.2.9. цього Договору та за умови, якщо інше письмово не буде погоджено Сторонами.

4. Виконавець зобов’язується:

4.1. Забезпечувати Пацієнту можливість отримання Послуг належної якості відповідно до цього Договору та чинного законодавства України.

4.2. Надавати Пацієнту Послуги з урахуванням положень Закону України «Про захист персональних даних», принципів збереження та нерозголошення лікарської та/або конфіденційної інформації.

4.3. Забезпечувати Пацієнту представнику, можливість отримання інформації з питань надання Послуг та Акційних пропозицій.

4.4. Приймати до розгляду письмові пропозиції Пацієнта, щодо покращення та якості надання Послуг.

 

ЦІНА ДОГОВОРУ ТА ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ ОПЛАТИ

  1. Ціна цього Договору визначається, як сума наданих Пацієнту Виконавцем та прийнятих ним Послуг. Ціна Договору може також визначатися, як сума заздалегідь замовлених Пацієнтом Послуг.

  2. Вартість кожної Послуги визначається згідно з Переліком послуг на дату надання Пацієнту такої Послуги.

  3. Оплата наданих Послуг здійснюється Пацієнтом/Представником після надання Послуги в той самий день. За домовленістю, Сторін оплата Послуг може здійснюватися до їх надання.

  4. Пацієнт/Представник зобов’язаний оплатити послуги шляхом проведення готівкового або безготівкового розрахунку в касі Виконавця або шляхом здійснення онлайн-платежу.

 

ПОРЯДОК НАДАННЯ ТА ПРИЙМАННЯ-ПЕРЕДАЧІ ПОСЛУГ

1. Послуги надаються медичними працівниками та  спеціалістами Виконавця, які мають відповідну спеціальну освіту і відповідають єдиним кваліфікаційним вимогам відповідно до законодавства України.

2. До початку надання медичних послуг Лікуючий лікар повідомляє Пацієнту/Представнику перелік, склад та вартість всіх медичних послуг, надання яких Пацієнту Лікуючий лікар вважає доцільним, та в усній формі погоджує із Пацієнтом перелік та вартість всіх медичних послуг, які будуть надані Виконавцем Пацієнту за призначенням цього Лікуючого лікаря.

3. Послуги надаються за попереднім записом, який здійснюється за телефоном. Надання Послуг без попереднього запису можливо виключно у випадках відсутності попереднього запису на цей час інших Пацієнтів. Дата та час надання кожної Послуги погоджується між Виконавцем та Пацієнтом/Представником в усній формі.

4. Приймання-передача наданих Послуг здійснюється шляхом оформлення Рахунку-акту (далі – Рахунок-акт), який складається Виконавцем в двох примірниках та надається Пацієнту для підписання.

5. Пацієнт зобов’язаний підписати обидва примірника Рахунку-акту або надати письмову мотивовану відмову від його підписання.

6. У разі якщо Пацієнт/Представник не надав письмову мотивовану відмову від підписання Рахунку-акту, Послуга вважається належним чином наданою Виконавцем та належним чином прийнята Пацієнтом/Представником.

7. За наявності письмової мотивованої відмови від підписання Рахунку-акту, Виконавець протягом 14 (чотирнадцяти) календарних днів розглядає таку відмову та в письмовій формі повідомляє Пацієнта про результати розгляду.

Image
Пн.-Пт.: 09:00-20:00
Субота: 10:00-19:00
Неділя: вихідний